Đề cập pháp lý

Nhà xuất bản: Vervent Audio Group, một công ty cổ phần đơn giản một thành viên với số vốn 32.422.660 euro, đăng ký theo số 801 358 235 trong sổ đăng ký công ty và thương mại Saint-Etienne, có trụ sở chính tại 108 rue de l'Avenir, 43250 La Talaudière.


Địa chỉ email: [email protected]

Số điện thoại: +33 (0)4 77 43 57 00


Mã số VAT nội cộng đồng: FR42801358235

Số Siret: 801 358 235 00027


Máy chủ trang web: Trang web này được lưu trữ trên cơ sở hạ tầng của Amazon Web Services (AWS), trong một trung tâm dữ liệu ở Pháp. AWS là một công ty của Amazon Web Services Inc., có trụ sở chính tại 410 Terry Avenue North P.O. Box 81226 Seattle, WA 98108-1226 - Hoa Kỳ - (206) 266-1000


FOCAL-JMLAB 2017-2023. ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN. TÍN DỤNG HÌNH ẢNH © SYLVAIN MADELON / SYLVIE BESSOU

Tham gia vào cộng đồng

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận bản xem trước những cải tiến âm thanh mới nhất từ ​​Focal và Naim.