Zásady ochrany osobních údajů

1. Rozsah a účel


Značky Focal a Naim (společně označované jako " značky ", " my ", " nás" a" naše " ) spojily své síly a vytvořily webové stránky "Focal Powered By Naim", "Focal" a "Naim" (dále jen " stránky "), jejichž cílem je co nejlépe představit svět jejich produktů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen " zásady ") popisují rámec, v němž značky shromažďují, používají, uchovávají a sdílejí informace získané od uživatelů stránek (dále jen " uživatelé ", " uživatel ", " vy ", " vaše ").

Najdete zde také naše kontaktní údaje, abyste nám mohli zaslat své dotazy a/nebo uplatnit svá práva podle platných evropských předpisů o ochraně osobních údajů.

Značky věnují zvláštní pozornost ochraně osobních údajů Uživatelů.

Používáním Stránek nebo poskytnutím informací Uživatel potvrzuje, že byl s těmito Zásadami seznámen a že je přijímá.2. Shromažďované informace a údaje


Osobními údaji se rozumí informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen " Údaje "). Příkladem Údajů je jméno, adresa nebo telefonní číslo.

V průběhu naší činnosti můžeme od Uživatelů přímo či nepřímo shromažďovat určité Údaje. Tyto Údaje závisí na způsobu používání Stránek a na poskytnutých informacích.


Shromažďujeme tři typy Údajů: (1) Údaje, které nám Uživatel sdělí přímo; (2) automaticky shromážděné Údaje; a (3) Údaje shromážděné z jiných zdrojů.


(1) Údaje sdělené přímo Uživatelem

Údaje, které můžeme shromažďovat a zpracovávat při používání Stránek, jsou následující:

- Pro přihlášení k odběru našeho newsletteru: e-mailová adresa, příjmení, jméno, země;

- Pro vytvoření účtu: e-mailová adresa, příjmení, jméno, země;

- V oblasti účtu můžete zadat osobní údaje: příjmení, jméno, datum narození, e-mailovou adresu, telefonní číslo, město, PSČ, zemi;

- V oblasti účtu můžete také zaregistrovat svůj nákup, abyste získali certifikát o prodloužení záruky na způsobilé výrobky. Za tímto účelem můžete vyplnit nákupní fakturu, která obsahuje alespoň vaše celé jméno, adresu a místo nákupu;

- V různých kontaktních formulářích můžete být v závislosti na svém požadavku požádáni o uvedení příjmení, jména, e-mailové adresy, poštovní adresy a telefonního čísla;

- Chcete-li použít vyhledávač prodejen, můžete být požádáni o uvedení své zeměpisné polohy.


(2) Informace shromažďované automaticky při používání Stránek

Když Uživatel navštíví Stránky za účelem získání informací, Značky shromažďují určité informace automaticky. Používají se různé technologie třetích stran, včetně souborů cookie a podobných nástrojů. Další informace naleznete na Zásady používání souborů cookie.

Automatizovaně shromážděné informace zahrnují: datum a čas návštěvy Stránek, zemi, ve které byly Stránky navštíveny, obsah požadavku (konkrétní stránka), stav přístupu/stavový kód HTTP, objem přenesených dat, webovou stránku, ze které požadavek pochází, prohlížeč, operační systém a pracovní plochu, jazyk a verzi softwaru prohlížeče, stav nebo zemi připojení, vlastnosti použitého hardwaru nebo softwaru, odkazující a výstupní adresy URL, navštívené stránky a pořadí jejich prohlížení, čas strávený na určitých stránkách.

Tyto údaje jsou nicméně anonymizovány.


(3) Informace získané z jiných zdrojů

Značky mohou získávat informace z jiných zdrojů, například od obchodních partnerů, marketingových služeb, služeb sociálních sítí nebo jiných třetích stran.

Například pokud jsou stránky navštěvovány prostřednictvím jiné webové stránky, aplikace nebo platformy sociální sítě třetí strany, mohou značky získávat informace prostřednictvím této webové stránky, aplikace nebo platformy třetí strany.

Tyto údaje jsou nicméně anonymizovány.

Anonymizace některých informací: Některé shromážděné informace jsou anonymizovány tak, aby je nebylo možné rozumně použít k identifikaci uživatele nebo jeho zařízení. Společnost Brands může také shromažďovat informace, které již byly anonymizovány. Zásady nijak neomezují použití nebo zveřejnění anonymizovaných informací, které mohou být použity a/nebo zpřístupněny třetím stranám za jakýmkoli účelem, a to bez omezení.3. Právní základ a účely shromažďování údajů


Značky shromažďují a používají údaje na základě jednoho nebo více z následujících právních základů:

- předchozí souhlas: v tomto případě má Uživatel právo svůj souhlas kdykoli odvolat pod následujícím odkazem "Správa údajů Uživatelem" (odkaz na příslušnou stránku)) ;

- smluvní základ: zpracování je nezbytné jako součást smlouvy mezi značkami a uživatelem.

Shromažďování a zpracování Údajů má různé účely, mezi které patří zejména:

- správu zákaznického účtu Uživatele ;

- případné vystavování certifikátů prodloužené záruky;

- odpovídání na dotazy, žádosti a návrhy Uživatele.4. Ochrana údajů


Značky zavádějí vhodné technické a organizační kontroly k zabezpečení Údajů před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením v souladu s platnými právními předpisy.5. Ukládání údajů


Uživatelské údaje jsou uloženy na :

Tyto stránky jsou umístěny na infrastruktuře Amazon Web Services (AWS) v datovém centru umístěném ve Francii. AWS je společnost Amazon Web Services Inc. se sídlem na adrese 410 Terry Avenue North P.O. Box 81226 Seattle, WA 98108-1226 - USA - (206) 266-1000.

Platforma, na které jsou údaje uloženy, zaručuje optimální ochranu údajů v souladu s platnými právními předpisy.6. Přenos údajů


Je možné, že některé Údaje budou předány třetím stranám, a to v mezích stanovených zákonem nebo rozhodnutím vydaným soudním/správním orgánem.

Je rovněž možné, že některé Údaje mohou být předány se souhlasem Uživatele, zejména prodejcům nebo distributorům po celém světě.

Údaje jsou obecně ukládány a zpracovávány v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP). Veškeré přenosy jsou prováděny v souladu s pravidly stanovenými obecným nařízením o ochraně osobních údajů (RGPD).

V určitých situacích jsou značky povinny předávat Údaje mimo EHP. Zákony zemí, do kterých jsou vaše Údaje předávány, nemusí představovat stejnou úroveň ochrany osobních údajů, ale takové předávání je prováděno s odpovídajícími zárukami, zejména smluvními, v souladu s předpisy platnými pro ochranu osobních údajů.

Pokud jsou Údaje sdíleny s třetí stranou, společnost Brands přijme veškerá nezbytná opatření, aby zajistila, že tato třetí strana dodržuje povinnosti důvěrnosti a respektování soukromí uživatelů.7. Doba uchovávání údajů


Značky uchovávají Údaje po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány.8. Práva uživatelů


Uživatel má právo na přístup k Údajům. Zpracovávané Údaje mohou být Uživateli předány ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Uživatel má právo na opravu Údajů. Uživatel je vyzván k pravidelné aktualizaci svých údajů.

Uživatel má rovněž právo na vymazání Údajů. Značky se nicméně mohou rozhodnout, že si Údaje ponechají, a to v souladu s platnými zákony a předpisy.

Pokud si Uživatel nepřeje Údaje vymazat, může požádat o omezení jejich zpracování.

Uživatel může kdykoli z jakéhokoli důvodu týkajícího se jeho konkrétní situace vznést námitku proti zpracování Údajů, pokud je toto zpracování založeno na oprávněných zájmech.

Uživatel má rovněž právo vznést námitku proti zpracování Údajů pro účely přímého marketingu.

Některé operace zpracování Údajů jsou založeny na souhlasu Uživatele. Uživatel má právo souhlas kdykoli odvolat.

Uživatelé, kteří si přejí uplatnit jedno nebo více z těchto práv, tak mohou učinit:

- zasláním e-mailu na následující adresu [email protected] ;

- zasláním dopisu na následující adresu:


Vervent Audio Group

Na vědomí správci webu

108, rue de l'Avenir

42350 La Talaudière


A :

- Poskytnutím údajů umožňujících identifikaci značky (příjmení, jméno, telefonní číslo, číslo faktury/objednávky);

- přiložením dokladu totožnosti (kopie občanského průkazu) a

- uvedením, které právo si přeje uplatnit.

Uživatelé mají rovněž možnost obrátit se na francouzský úřad pro ochranu údajů (CNIL) a podat stížnost, pokud se domnívají, že nemohou uplatnit svá práva, a to následujícím způsobem tohoto odkazu.9. Totožnost a kontaktní údaje správce údajů


Vervent Audio Group, jednočlenná zjednodušená akciová společnost s kapitálem 32 422 660 eur, zapsaná pod číslem 801 358 235 v obchodním rejstříku v Saint-Etienne, se sídlem 108 rue de l'Avenir, 43250 La Talaudière.10. Služby třetích stran


Stránky umožňují uživatelům přístup k aplikacím a odkazům na služby provozované třetími stranami. Tyto služby nespadají do působnosti těchto zásad. Uživatelé souhlasí s tím, že Značky nenesou za tyto služby třetích stran odpovědnost.11. Změny Zásad

Obsah těchto Zásad se může v průběhu času měnit podle uvážení Značek. Datum poslední aktualizace bude uvedeno v horní části Zásad. Uživateli proto doporučujeme, aby tuto stránku pravidelně navštěvoval.12. Platné právo a jurisdikce

Tyto Zásady se řídí francouzským právem s vyloučením jeho kolizních norem.

V případě jakéhokoli sporu, rozporu nebo nároku vyplývajícího z těchto Zásad nebo v souvislosti s nimi, včetně jejich platnosti, neplatnosti, porušení nebo ukončení, máte právo obrátit se na klasické mediační řízení nebo jiný postup alternativního řešení sporů.

Veškeré spory týkající se platnosti, výkladu nebo provádění Politiky podléhají výlučné pravomoci příslušných soudů.


Připojte se ke komunitě

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a získejte náhled na nejnovější zvukové inovace od společností Focal a Naim.