Zásady ochrany osobných údajov

1. Rozsah a účel


Značky Focal a Naim (spoločne označované ako " značky ", " my ", " nás" a" naše " ) spojili svoje sily a vytvorili webové stránky "Focal Powered By Naim", "Focal" a "Naim" (ďalej len " stránky "), ktorých cieľom je čo najlepšie predstaviť svet ich výrobkov.

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len " zásady ") opisujú rámec, v ktorom značky zhromažďujú, používajú, uchovávajú a zdieľajú informácie získané od používateľov stránok (ďalej len " používatelia ", " používateľ ", " vy ", " vaše ").

Nájdete tu aj naše kontaktné údaje, aby ste nám mohli poslať svoje otázky a/alebo uplatniť svoje práva podľa platných európskych predpisov o ochrane údajov.

Značky venujú osobitnú pozornosť ochrane osobných údajov Používateľov.

Používaním Webových stránok alebo poskytnutím informácií Používateľ potvrdzuje, že bol informovaný o týchto Zásadách a že s nimi súhlasí.2. Zhromaždené informácie a údaje


Osobnými údajmi sa rozumejú informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len " Údaje "). Medzi príklady Údajov patrí meno, adresa alebo telefónne číslo.

V priebehu našej činnosti môžeme priamo alebo nepriamo zhromažďovať určité Údaje od Používateľov. Tieto Údaje závisia od spôsobu používania Stránky a poskytnutých informácií.


Zhromažďujeme tri typy Údajov: (1) Údaje, ktoré nám priamo oznámi Používateľ; (2) Automaticky zhromaždené Údaje; a (3) Údaje zhromaždené z iných zdrojov.


(1) Údaje, ktoré poskytuje priamo Používateľ

Údaje, ktoré môžeme zhromažďovať a spracúvať pri používaní Webových lokalít, sú nasledovné:

- Na prihlásenie sa k odberu našich noviniek: e-mailová adresa, priezvisko, meno, krajina;

- Na vytvorenie účtu: e-mailová adresa, priezvisko, meno, krajina;

- V oblasti účtu môžete zadať osobné údaje: priezvisko, meno, dátum narodenia, e-mailovú adresu, telefónne číslo, mesto, PSČ, krajinu;

- V oblasti účtu môžete tiež zaregistrovať svoj nákup, aby ste získali certifikát o predĺžení záruky na oprávnené výrobky. Na tento účel môžete vyplniť faktúru o nákupe, ktorá obsahuje minimálne vaše celé meno, adresu a miesto nákupu;

- V rôznych kontaktných formulároch môžete byť v závislosti od vašej požiadavky požiadaní o uvedenie svojho priezviska, mena, e-mailovej adresy, poštovej adresy a telefónneho čísla;

- Ak chcete používať vyhľadávač predajní, môžete byť požiadaní o uvedenie svojej geografickej polohy.


(2) Informácie zhromažďované automaticky pri používaní lokality

Keď Používateľ navštívi Stránky na informačné účely, Značky zhromažďujú určité informácie automaticky. Používajú sa rôzne technológie tretích strán vrátane súborov cookie a podobných nástrojov. Ďalšie informácie nájdete na stránke Zásady používania súborov cookie.

Medzi informácie zhromažďované automatizovaným spôsobom patria: dátum a čas návštevy Stránky, krajina, v ktorej bola Stránka navštívená, obsah požiadavky (konkrétna stránka), stav prístupu/stavový kód HTTP, objem prenesených údajov, webová stránka, z ktorej požiadavka pochádza, prehliadač, operačný systém a pracovná plocha, jazyk a verzia softvéru prehliadača, stav alebo krajina pripojenia, vlastnosti použitého hardvéru alebo softvéru, odkazujúce a výstupné adresy URL, prezerané stránky a poradie ich prezerania, čas strávený na určitých stránkach.

Tieto údaje sú však anonymizované.


(3) Informácie získané z iných zdrojov

Značky môžu získavať informácie z iných zdrojov, napríklad od obchodných partnerov, marketingových služieb, služieb sociálnych sietí alebo iných tretích strán.

Napríklad, ak sa na stránku pristupuje prostredníctvom inej webovej stránky, aplikácie alebo platformy sociálnej siete tretej strany, značky môžu dostávať informácie prostredníctvom tejto webovej stránky, aplikácie alebo platformy tretej strany.

Tieto údaje sú však anonymizované.

Anonymizácia určitých informácií: Niektoré zhromaždené informácie sú anonymizované tak, aby ich nebolo možné primerane použiť na identifikáciu používateľa alebo jeho zariadenia. Spoločnosť Brands môže zhromažďovať aj informácie, ktoré už boli anonymizované. Zásady nijako neobmedzujú používanie alebo zverejňovanie anonymizovaných informácií, ktoré môžu byť použité a/alebo zverejnené tretím stranám na akýkoľvek účel bez obmedzenia.3. Právny základ a účely zhromažďovania údajov


Značky zhromažďujú a používajú údaje na jednom alebo viacerých z nasledujúcich právnych základov:

- predchádzajúci súhlas: v tomto prípade má Používateľ právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas pod nasledujúcim odkazom "Správa údajov Používateľom" (odkaz na príslušnú stránku)) ;

- zmluvný základ: spracovanie je nevyhnutné ako súčasť zmluvy medzi značkami a používateľom.

Zhromažďovanie a spracúvanie Údajov má rôzne účely, ktoré zahŕňajú najmä:

- správu zákazníckeho účtu Používateľa ;

- prípadné vydávanie certifikátov o predĺženej záruke;

- odpovedanie na otázky, žiadosti a návrhy Používateľa.4. Ochrana údajov


Značky zavádzajú vhodné technické a organizačné kontroly na ochranu Údajov pred neoprávneným alebo nezákonným spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením v súlade s platnými zákonmi.5. Ukladanie údajov


Údaje používateľa sú uložené na :

Táto stránka je umiestnená na infraštruktúre Amazon Web Services (AWS) v dátovom centre nachádzajúcom sa vo Francúzsku. AWS je spoločnosť Amazon Web Services Inc. so sídlom na 410 Terry Avenue North P.O. Box 81226 Seattle, WA 98108-1226 - USA - (206) 266-1000.

Platforma, na ktorej sú údaje uložené, zaručuje optimálnu ochranu údajov v súlade s platnými právnymi predpismi.6. Prenos údajov


Je možné, že niektoré Údaje sa budú prenášať tretím stranám v rámci obmedzení stanovených zákonom alebo rozhodnutím vydaným súdnym/správnym orgánom.

Je tiež možné, že niektoré Údaje sa môžu prenášať so súhlasom Používateľa, najmä predajcom alebo distribútorom na celom svete.

Údaje sa spravidla uchovávajú a spracúvajú v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Všetky prenosy sa vykonávajú v súlade s pravidlami stanovenými všeobecným nariadením o ochrane údajov (RGPD).

V určitých situáciách sa od značiek vyžaduje prenos údajov mimo EHP. Zákony krajín, do ktorých sa vaše Údaje prenášajú, nemusia predstavovať rovnakú úroveň ochrany osobných údajov, ale takéto prenosy sa vykonávajú s primeranými zárukami, najmä zmluvnými zárukami, v súlade s predpismi platnými pre ochranu osobných údajov.

Ak sa Údaje poskytnú tretej strane, spoločnosť Brands prijme všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečila, že tretia strana bude dodržiavať povinnosti týkajúce sa dôvernosti a rešpektovania súkromia Používateľov.7. Doba uchovávania údajov


Značky uchovávajú Údaje nie dlhšie, ako je potrebné na účely, na ktoré sa spracúvajú.8. Práva používateľov


Používateľ má právo na prístup k Údajom. Spracúvané Údaje sa môžu Používateľovi zasielať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Používateľ má právo na opravu Údajov. Používateľ je vyzvaný, aby pravidelne aktualizoval svoje údaje.

Používateľ má tiež právo na vymazanie Údajov. Značky sa napriek tomu môžu rozhodnúť, že si Údaje ponechajú, a to v súlade s platnými zákonmi a predpismi.

Ak si Používateľ neželá vymazať Údaje, môže požiadať o obmedzenie ich spracovania.

Používateľ môže kedykoľvek z akéhokoľvek dôvodu týkajúceho sa jeho konkrétnej situácie namietať proti spracovaniu Údajov, ak je takéto spracovanie založené na oprávnených záujmoch.

Používateľ má tiež právo namietať proti spracovaniu údajov na účely priameho marketingu.

Niektoré operácie spracovania údajov sú založené na súhlase Používateľa. Používateľ má právo kedykoľvek odvolať súhlas.

Používatelia, ktorí chcú uplatniť jedno alebo viacero z týchto práv, tak môžu urobiť:

- zaslaním e-mailu na túto adresu [email protected] ;

- Zaslaním listu na túto adresu:


Vervent Audio Group

Na vedomie správcovi webu

108, rue de l'Avenir

42350 La Talaudière


A :

- Poskytnutím informácií umožňujúcich identifikáciu značky (priezvisko, meno, telefónne číslo, číslo faktúry/objednávky);

- priložením dokladu totožnosti (kópia dokladu totožnosti) a

- uvedením, ktoré právo si želá uplatniť.

Používatelia majú tiež možnosť obrátiť sa na francúzsky úrad na ochranu údajov (CNIL) a podať sťažnosť, ak sa domnievajú, že nemôžu uplatniť svoje práva, a to takto tohto odkazu.9. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa údajov


Vervent Audio Group, jednoosobová zjednodušená akciová spoločnosť s kapitálom 32 422 660 eur, zapísaná pod číslom 801 358 235 v obchodnom registri a registri spoločností v Saint-Etienne, so sídlom 108 rue de l'Avenir, 43250 La Talaudière.10. Služby tretích strán


Stránky umožňujú Používateľom prístup k aplikáciám a odkazom na služby prevádzkované tretími stranami. Tieto služby nepatria do rozsahu pôsobnosti týchto zásad. Používatelia súhlasia s tým, že Značky nenesú zodpovednosť za tieto služby tretích strán.11. Úpravy týchto Zásad

Obsah týchto Zásad sa môže časom meniť podľa uváženia Značiek. Dátum poslednej aktualizácie bude uvedený v hornej časti týchto Zásad. Používateľovi sa preto odporúča, aby túto stránku pravidelne navštevoval.12. Uplatniteľné právo a súdna právomoc

Tieto Zásady sa riadia francúzskym právom s vylúčením jeho kolíznych noriem.

V prípade akéhokoľvek sporu, rozporu alebo nároku vyplývajúceho zo Zásad alebo v súvislosti s nimi, vrátane ich platnosti, neplatnosti, porušenia alebo ukončenia, máte právo obrátiť sa na konvenčné mediačné konanie alebo iný alternatívny postup riešenia sporov.

Akýkoľvek spor týkajúci sa platnosti, výkladu alebo vykonávania Politiky podlieha výlučnej právomoci príslušných súdov.


Pripojte sa ku komunite

Prihláste sa na odber nášho informačného bulletinu a získajte prehľad o najnovších zvukových inováciách od spoločností Focal a Naim.